ทบ.สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ปัญหายาเสพติดและความมั่นคง

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทบ.สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนงานแก้ปัญหายาเสพติดและความมั่นคง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 มี.ค.63 ที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตำบลกะลุเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นประธานพิธีปิดการจัดกิจกรรม ค่ายเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาสภาตำบลในทุกตำบลของจังหวัดนราธิวาส และพัฒนาสัมพันธ์บุคลากรของเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม ให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่ อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเครือข่ายรู้จักการทำงานเป็นทีม และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชุมชน สามารถผลักดันโครงการด้วยตัวเอง สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนตำบลของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับค่ายจิตอาสาประชาสังคมจังหวัดนราธิวาส ได้นำเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมจาก 30 ตำบล ของจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรีและชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จำนวนทั้งสิ้น 210 คน เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดเป็นพลังเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในระดับตำบล และร่วมบูรณาการระดมความคิดในการริเริ่ม วางแผนปฏิบัติการป้องกันยาเสพติดระดับตำบล ให้เกิดเป็นโมเดลดำเนินงานจิตอาสาเพื่อความมั่นคง ในการทำแผนปฏิบัติการป้องกันภัยชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ในตำบลของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านพลตรีพิเศษ ศิริเกษม รองหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เปิดเผยว่า ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นคือการแก้ไขปัญหาในชุมชน ในเรื่องของความมั่นคง จึงขอฝากให้ทุกท่านติดตามผลงาน ซึ่งเขาจะแสดงผลงานหลังจากที่ผ่านฝึกการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่สามารถคลี่คลายไปสู่ทางที่ดี

Tiger Post
%d bloggers like this: