ร้อยเอ็ด/… เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง

ร้อยเอ็ด/…
เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มี.ค. 2563 ณ.ห้องประชุมอุ่มเม่าเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม่า ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดจัดทำโครงการโรงเรียน ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพตำบล รุ่นที่ 1/ ประจำปี 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุตั้งขึ้นโดยใช้อาคารหอประชุมเก่าของ รพ.สต.อุ่มเม่า เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกัน กิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการของผู้สูงอายุ กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 วัน เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเป็นพื้นที่เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ 1./ ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 2. /ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง3. /ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม4. /ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: