ร้อยเอ็ดเปิดรุ่นที่ 3/2563ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้ เป็นคนดีของสังคมพร้อมรู้หลีกเลี่ยงเชื้อโรคไวรัสหวัดอันตรายด้วย

ร้อยเอ็ดเปิดรุ่นที่ 3/2563ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดให้ เป็นคนดีของสังคมพร้อมรู้หลีกเลี่ยงเชื้อโรคไวรัสหวัดอันตรายด้วย

/PALANCHAI TV/ชสอท.:MOITC./สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว

เมื่อเช้าวันนี้ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ กองร้อยอาวุธเบา ที่ 1 กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด รุ่นที่ 3/2563 โดยการดำเนินงานของ นายเจนเจตต์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ พร้อมด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีพได้ตามปกติโดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก

นายเจนเจตต์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มีนโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดดำเนินโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 3 กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2563 ระยะเวลาดำเนินการต่อเนื่อง รวม 12 วัน 11 คืน ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 เป้าหมายเพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดจากทุกอำเภอ จำนวน 100 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสามารถ ลด ละ เลิกยาเสพติดได้ เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การอบรมประกอบด้วย กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด ตามมาตรฐานวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข (กาย จิต สังคม บำบัด) จำนวน 9 วัน การฝึกอาชีพ ให้ผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 3 วัน (หลักสูตร 30 ชั่วโมง)

พร้อมนี้ยังได้มีวิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยวมีมาตรการป้องกันคือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน,การทำความสะอาดพื้นที่อบรม ด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน การล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังการเข้าทำกิจกรรมหรือการอบรม การกินอาหารด้วยหลักการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ให้แข็งแรง เพื่อสร้างภูมิคุ้นกันโรคด้วย

การฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม ผู้ดูแลให้คำปรึกษาผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากรฝึกอาชีพ จากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเขาหลวง, สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต3 และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดว่า.-ยาเสพติด เป็นปัญหาทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการ 3 มาตรการหลัก โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ในระบบสมัครใจ รวมทั้งมีกลไกติดตาม ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลับเป็นคนดีของสังคม สามารถดำรงชีพได้ตามปกติโดยไม่กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำวิทยากร เพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด 19 ด้วย

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: