จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ล่าสุดวันที่20มีค /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดประกาศ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019ล่าสุดวันที่20มีค

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (เพิ่มเติม)

โดยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากรวมถึงประเทศไทยซึ่งพบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดพบมีรายงานผู้ป่วยยืนยันจำนวน 1 รายดังนั้นเพื่อให้การการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงมีประกาศเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ดังต่อไปนี้

📌1.ปิดสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ๒๕๐๙แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่สถานบันเทิง ผับ บาร์คาราโอเกะ สนุกเกอร์ สถานที่จำหน่ายสุรา โดยจัดให้มีการจัดแสดงดนตรีไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงแสงเสียงหรือกิจกรรมอื่นใดเพื่อการบันเทิง เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌2.ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ. ศ. 2559 ในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ อบไอน้ำ อบสมุนไพร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌3.ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌4.ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจกรรมโรงมหรสพ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌5.ปิดร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ตในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌6. ปิดสถานที่ออกกำลังกายในอาคาร (ฟิตเนส)สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สวนสนุก สนามมวย สนามซ้อมมวยสนามกีฬา ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนถึง 2 เมษายน 2563

📌7.ให้งดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมากซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มีคนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100 คนขึ้นไปหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมต้องนั่งห่างกันไม่น้อยกว่าระยะ 1 เมตรเช่นการประชุมอบรมสัมมนา:และการจัดงานเลี้ยง งานบุญ งานจัดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต และกิจกรรมทางศาสนาเป็นต้นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

📌8.ให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีจำนวนมากหรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันและการแพร่กระจายของโลก เช่น การคัดกรองคน ก่อนเคลื่อนย้ายรวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

📌9.ให้ผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับสถานที่ดังต่อไปนี้ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อตลาดนัดตลาดชุมชนตลาดวัฒนธรรมตลาดถนนคนเดินชุมชน OTOP นวัตวิถีตลาดสดตลาดโต้รุ่งได้แก่การกำหนดทางเข้าออกเพื่อการคัดกรองสุขภาพจัดสถานที่ล้างมือหรือมีแอลกอฮอล์เจลการเว้นระยะห่างเป็นต้น

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมพ.ศ 2553 เป็นต้นไป

#ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคมพ.ศ 2563
ลงชื่อ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: