ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตามพรบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 /PALANCHAI TV/nuk-Pol.Lt.nop/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตามพรบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548

/PALANCHAI TV/nuk-Pol.Lt.nop/0817082129-รายงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น.. ณ ลานหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พลตำรวจตรีไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวระดมการบังคับใช้กฎหมายตามพรบบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 โดยการดำเนินงานของ พันตำรวจเอก ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดและคณะข้าราาชการตำรวจฝ่ายต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่าย

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค-19 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ฉบับที่ 1 ซึ่งกำหนดข้อห้ามแก่ประชาชนและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้เร็วและป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงมากขึ้น และข้อกำหนดฉบับที่ 2 เพื่อให้มีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นตามความจำเป็น

โดยห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นถึง 04.00 น..ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงให้ทุกหน่วยประชุมหน่วยตำรวจในพื้นที่ เพื่อร่วมบูรณาการ วางแผนและพิจารณาจัดกำลังพลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะออกตรวจตรา ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่าย และให้มีการปล่อยระดมในวันนี้เวลา 21.00 น

โดยมีเป้าหมาย นี้คือ 1.เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตรวจตามความในมาตรา 9 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ 2548 ความผิดตามพรบ.โรคติดต่อ 2558 พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ. ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบิดเบือนข้อมูล การหลอกลวง กักตุนสินค้า การขายสินค้าเกินราคาหรือสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมประชาชน โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยร่วมปฏิบัติ อาการอย่างใกล้ชิด


2. ให้สายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ฝ่ายสืบสวนฝ่ายจราจรออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างการรับรู้ โดยให้คำแนะนำเรื่องสุขอนามัย ตามที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ และให้มีมาตรการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียง ให้ประชาชนปฏิบัติตัวตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและไม่ฝ่าฝืนข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่ง

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/กต.ตร.สภ.เมืองรอ./0817082129-ข่าว
ร.ต.ท.นพรัตน์ สุประไตร-สภ.เมืองร้อยเอ็ด/ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: