จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวที่17ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประกาศห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวที่17ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ประกาศห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน


วันนี้ (9 เมษายน 2563) เวลา 12.45 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ. วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท) นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

สถานการณ์ทั่วโลกใน 205 ประเทศ 2 เขตบริหารพิศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 9 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 1,518,518 ราย เสียชีวิต 88,495 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 434,927 ราย เสียชีวิต 14,788 ราย รองลงมา คือสเปน 148,220 ราย เสียชีวิต 14,792 ราย และอิตาลี 139,422 ราย เสียชีวิต 17,669 ราย
สถานการณ์ในประเทศไทย (วันที่ 9 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,423 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 54 ราย เสียชีวิต 32 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว สูงถึงร้อยละ 43.13 รองลงมา ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ รวมทั้งสัมผัสกับผู้เดินทางจากต่างประเทศ


จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 192 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้าน 1 ราย/ รักษาในโรงพยาบาล 2 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 181 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 8 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (จีน เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) (ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 9 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพัก จำนวน 134 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 119 คน และอยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 15 คน

ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง จำนวน 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 435 คน ติดตามครบ 14 วัน 388 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 47 คน
ผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพและปริมลฑล จำนวน 26,521 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 15,825 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 10,696 คน

เพื่อให้การควบคุมโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ หรือกิจการใดๆที่ยังเปิดให้บริการประชาชน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนี้
1.ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
ก่อนจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน 2.ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่นาน 20 วินาที หรือใช้แอลกอฮอล์เจล
ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางฝอยละอองน้ำลาย
3.ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน


เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ลงนามในประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เพิ่มเติม)
จึงขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบ อาทิ ห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: