จังหวัดร้อยเอ็ดมอบนโยบายตำรวจร้อยเอ็ดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19เน้น19จุดตรวจและนำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง /PTV/MOITC/NUK-0817082129—

จังหวัดร้อยเอ็ดมอบนโยบายตำรวจร้อยเอ็ดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19เน้น19จุดตรวจและนำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์ช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง

/PTV/MOITC/NUK-0817082129—


จังหวัดร้อยเอ็ดมอบนโยบายตำรวจร้อยเอ็ดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19
PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129—

เมื่อเช้าวันนี้ 10 เม.ย. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำผู้บริหารจังหวัดร้อยเอ็ด พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง.ผอ.รมน.รอ.(ทหาร) พบตำรวจร้อยเอ็ดโดยการนำของ พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้บังคับการตำรวจภ.จว.ร้อยเอ็ด ผู้กำกับสถานีตำรวจฯ สารวัตรสถานีตำรวจ 35 สถานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ทางวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติหน้าที่ตามจุกตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด-19 พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นลดปริมาณคนป่วยกลุ่มเสี่ยงของการแพร่เชื้อโรคโควิด-19ในพื้นที่

เพื่อติดตามสถานกรณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และการปฏิบัติหน้ที่ตามจุดตรวจ การควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ต มีประกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนใน การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไร้โตโรนา ๒๐๑๙ (เพิ่มเดิม) ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เว้นแต่ต้องรับการรักษาพยาบาลการควบคุมป้องกันโรคการขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น ยานพาหนะเพื่อการขนส่งยา อุปกรณ์วัสดุ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการฉุกเฉินทางการแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะ เพื่อการขนส่งเงินของธนาคารสถาบันการเงิน ยานพาหนะเพื่อการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง ชิ้นส่วนประกอบซ่อมบำรุง ยานพาหนะเพื่อขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์
หรือมี เหตุความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และกรณีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือพนักงานบริษัท หรือลูกจ้างของบริษัท ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้า-ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 10 -17 เมษายน 2563
-การสรุปผลการปฏิบ้หน้ที่ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง


-โดยมีข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คือ
1 วัถุประสงค์การประกาศจังหวัดฉบับเพิ่มเติมเพื่อให้มีการงดการเคลื่อนย้ายของบุคคลโตยประกาศ จังหวัดเพิ่มเติม มีผล 10-17 เมษายน 2563 ขอให้ตำรวจทุกนายได้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ถูกต้อง
2 ให้สั่งการไปยังทุกสถานีดำรวงภูธรให้หัวหน้าสถานีสนับสนุนกาทำงานกับฝ่ายปกครองแบบ บูรณากาทั้งภารกิจของด่าน และภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อย
3 ให้กำชับการออกตรวจตราท้องที่ ให้เพิ่มความถี่ ปัองกันไม่ให้มีบ่อนการพนัน หรือการเล่นการพนัน เนื่องจากคนกลับอยู่บ้านเพิ่มขึ้น และเร่งกวาดล้างยาเสพติด
4 ให้เร่งรัดการดำเนินดตีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และรายงานสถิติคดีให้จังหวัดทราบด้วย
5 ให้กำลังใจข้ราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหนื่อยยาก ขอให้ผู้บังคับชา ทุกระดับ ได้หมั่นเอาใจใส่ไนชีวิตวามป็นอยู่ และการปฏิบัติหน้ำที่ของกำลังพล อย่างสม่ำสมอ และให้ความ ยุติธรรม อย่างเสมอหน้ากัน

/PALANCHAI TV/ชสอท./ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129—

Tiger Post
%d bloggers like this: