ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคครั้งที่ 6/2563ให้เข้มด่านตรวจรณรงค์หมู่บ้านใส่หน้ากากหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมศดธ. /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคครั้งที่ 6/2563ให้เข้มด่านตรวจรณรงค์หมู่บ้านใส่หน้ากากหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมศดธ.

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน


วันนี้ (15 เมษายน 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพล.ต. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 27 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19
1) มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
2) มาตรการการบำบัดรักษา
3) มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4) มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
5) มาตรการควบคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า
6) มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และกฎหมายอื่นๆ
7) มาตรการบริหารจัดการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
1. ให้ทุกอำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วน ใช้อาสาโควิด-19 ระดับหมู่บ้าน รณรงค์สวมหน้ากากทุกคน ทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกถึงครัวเรือนให้ครบทุกคน ทุกหลังคาเรือน โดยมีเป้าหมายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
2. ให้ทุกอำเภอนำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้กักกันตัวเองครบ 14 วัน ตามที่จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัด จัดสรรให้ครบถ้วน โดยใช้จิตอาสา และชุดอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการมอบที่ครัวเรือนแต่ละหลัง ไม่ต้องรวมมอบ ณ สถานที่กลาง
3. ให้ทุกอำเภอร่วมกับตำรวจ ทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ประจำ ณ ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเข้าสนับสนุนการทำงานของตำบล หมู่บ้าน และจับกุมผู้ละเมิด พ.ร.ก. โดยเฉพาะการฝ่าฝืนเคอร์ฟิว และการลักลอบเล่นการพนัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด จนกว่า
จะมีการยกเลิก พ.ร.ก.
4. ให้ทุกอำเภอและผู้บังคับบัญชาตามสังกัด กำชับการปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2563 โดยต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเวลา ให้ครบถ้วน เพื่อแสดงกำลังและเข้มงวด การควบคุมการเข้า-การออกของบุคคล ยานพาหนะ ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด
5. การปฏิบัติงานของทุกหน่วย หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รีบรายงานศูนย์ฯ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว
6. ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เร่งดำเนินการให้เกิดผลการปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: