ร้อยเอ็ดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แถลงข่าวครั้งที่22ตรวจไม่พบเชื้อ222รายรอผล5รายไม่ครบ14วันรวม7,521คนรับมอบสิ่งของเยี่ยมคุณหมอโรบอท /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)แถลงข่าวครั้งที่22ตรวจไม่พบเชื้อ222รายรอผล5รายไม่ครบ14วันรวม7,521คนรับมอบสิ่งของเยี่ยมคุณหมอโรบอท

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2563) จำนวน 236 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 228 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทาง มาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 16 เมษายน 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 136 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 132 คน และ อยู่ในระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 4 คน ส่วนการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง 29 ประเทศ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 447 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 421 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 26 คน ข้อมูลผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 16 เมษายน 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 21,936 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 17,617 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 4,319 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่น แยกตัวสังเกตอาการที่พัก จำนวน 9,573 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 6,401 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 3,172 คน


สถานการณ์ทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 16 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 2,064,115 ราย เสียชีวิต 137,020 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 639,055 ราย เสียชีวิต 30,925 ราย รองลงมา คือ สเปน 180,659 ราย เสียชีวิต 18,812 ราย และอิตาลี 165,155 ราย เสียชีวิต 21,645 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,672 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 29 ราย เสียชีวิตสะสม 46 ราย พบการติดเชื้อในบ้านสูงถึงร้อยละ 23

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มีข้อสั่งการ ดังนี้
1.ให้ทุกอำเภอบูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมกับอาสาโควิด-19 ระดับหมู่บ้าน รณรงค์ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากผ้า ทุกครั้งที่ออกจากเคหสถาน และ ค้นหาผู้ป่วย เชิงรุก ถึงครัวเรือนให้ครบทุกคน ทุกหลังคาเรือน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2563
2.ให้ทุกอำเภอนำถุงยังชีพ มอบแก่ผู้กักกันตัวเองครบ 14 วัน ตามที่จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัด จัดสรรให้ครบถ้วน โดยให้จิตอาสา และชุดอาสาโควิด-19 หมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการมอบที่ครัวเรือนแต่ละหลัง ไม่ต้องรวมมอบ ณ สถานที่กลาง
3.ให้ทุกอำเภอร่วมกับตำรวจ ทหาร จัดชุดเคลื่อนที่เร็วตลอด 24 ชั่วโมง ประจำ ณ ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเข้าสนับสนุนการทำงานของตำบล หมู่บ้าน และจับกุมผู้ละเมิด พ.ร.ก. โดยเฉพาะการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวและการลักลอบเล่นการพนัน การแพร่ระบาดของยาเสพติด จนกว่า จะมีการยกเลิก พ.ร.ก.
4.ให้ทุกอำเภอและผู้บังคับบัญชาตามสังกัด กำชับการปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจเฉพาะกิจ ระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2563 โดยต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงเวลา ให้ครบถ้วน เพื่อแสดงกำลังและเข้มงวด การควบคุมการเข้า – การออกของบุคคล ยานพาหนะ ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัด
5.การปฏิบัติงานของทุกหน่วย หากมีปัญหาอุปสรรค ให้รีบรายงานศูนย์ฯ หรือผู้บังคับบัญชา เพื่อสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้ยุติโดยเร็ว และ 6.ให้ทุกหน่วยที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เร่งดำเนินการให้เกิดผลการปฏิบัติ เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ภายหลังการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบเจลล้างมือ จำนวน 400 ขวด และสบู่ จำนวน 40 ก้อน จากบริษัท โฟร์มายด์สกิน (ร้อยเอ็ด) จำกัด เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตั้งด่านคัดกรอง บุคคลเข้า-ออกจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จังหวัดร้อยเอ็ด

และเยี่ยมชมการสาธิตนวัตกรรม “รถคุณหมอโรบอท 101” สำหรับสื่อสาร วีดีโอคอล (Vedio Call) ระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร กับผู้ป่วย รวมถึง การส่งยา และของใช้จำเป็นแก่ผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อลดอัตราการใช้ชุด PPE และลดการสัมผัสใกล้ชิดโดยไม่จำเป็น ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย ซึ่งผู้ร่วมคิดค้นและผลิต “รถคุณหมอโรบอท 101” ประกอบด้วย นายแพทย์ธงชัย เสรีรัตน์ ประธานองค์กรแพทย์,แพทย์หญิงวิราภรณ์ ณรงค์ราช แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู และนายชาราวุทย์ ประทุมขันธุ์ นักกายอุปกรณ์

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: