ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการครั้งที่ 7ปี63เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มา30วัน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการครั้งที่ 7ปี63เหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด19ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่มา30วัน

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ระดมสำรวจครบทุกคนทุกครัวเรือนหน้ากากผ้าพร้อมแจกคนละ3ชิ้นจะบริจาคต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

เมื่อเช้าวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 ครั้งที่ 7/2563 โดยการดำเนินงานของ นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด,นายโสภณ เจริญพร ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยมีมาตรการในการดำเนินการภายใต้ศูนย์ของจังหวัดพ.ศ 2563 7 มาตรการ

โดยที่ล่าสุดสถานการณ์โรคโควิด19จังหวัดร้อยเอ็ด คือ ไม่พบผู้ป่วยมาแล้ว จำนวน 30 วัน ตรวจหาเชื้อ 267 ราย พบเชื้อ 3 ราย(กลับบ้านแล้ว3ราย)ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19จำนวน259รายรอผลตรวจ5ราย ข้อมูลรวมผู้เดินทางทั้งหมด แยกกักตัวเองที่บ้านพัก รวม 37,910 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน รวม 33,065 คน ยังไม่ครบ14วัน รวม 5,745 คน

จังหวัดร้อยเอ็ดมีประกาศเพื่อถือปฏิบัติ เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)(เพิ่มเติมฉบับที่4)โดยให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ถือปฏิบัติ คือ 1.ให้ผู้ที่ประสงค์จะบริจาค ประสานกับจังหวัดหรืออำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ก่อนการแจกจ่ายมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค อาหาร หรือเงิน เพื่อช่วยเหลือในการจัดการ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ถือปฏิบัติตามหลักการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค…

การประชุม มีเรื่องที่สำคัญอาทิ เรื่องหน้ากากผ้าอนามัย ทางท้องถิ่นจังหวัดได้ผลิตหน้ากากผ้า อิงจำนวนประชาชากร จำนวน 1,119,098 คน ผลิตได้ จำนวน 3,670,923 ชิ้นคิดเป็น 109.34% แจกจ่ายให้ประชาชน3ชิ้นต่อคนได้ครบแล้ว 13 อำเภอ มียังไม่ครบทุกคนอยู่ 7 อำเภอ ซึ่งจะได้เร่งรัดแจกจ่ายให้ครบโดยเร็ว โดยที่ทางจังหวัดจะประกาศบังคับใช้เมื่อประชาชนได้รับ3ชิ้นต่อคนทั้งหมดแล้ว

นายอนุพงษ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รายงานว่า.-ได้รณรงค์การสวมหน้ากากผ้าออกจากบ้าน รวมทั้งสำรวจออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกทุกครัวเรือนทุกคนโดยให้เสร็จภายใน 30 เมษาบน 2563 การมอบถุงยังชีพได้มอบตรงตามผู้เดือดร้อน

นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร รายงานว่า.-เรื่องการแจกจ่ายหน้ากากผ้า ได้แจกจ่ายได้เกือบครบแล้ว เหลือเพียง 1 อบต.จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ส่วนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 43 ราย ได้พ้นการกักตัว14วันทั้งหมดแล้ว ส่วนกลุ่มอื่นรวม 2,629 ราย ครบ 14 วันจำนวน 2,234 รายไม่ครบ14วันจำนวน 291 ราย ในเรื่องการตั้งด่านตรวจในหมู่บ้าน ได้คัดกรองคนเข้าออกอยู่ตลอด การตั้งชุดเฉพาะกิจช่วงเคอร์ฟิวส์ มี 2 ชุด คือ ชุดตำบล และชุด เคลื่อนที่เร็วประจำศดธ. สรุปการทำงานไม่มีปัญหา…

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว

Tiger Post
%d bloggers like this: