ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องฯ /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องฯ

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

วันนี้ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานฝ่ายรับเรื่องราวเรียนร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2563” ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์จากส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนครบกำหนดรายงานผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมฯ รับทราบ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเจ้าหน้าที่เวรสำหรับให้บริการตลอด 24 ชม. (ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 เมษายน 2563) ให้คำปรึกษา/แนะนำ แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบฯ จำนวนทั้งหมด 112 ราย โดยมีนายวีระวัฒน์ เถระวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และส่วนราชการ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมฯ
สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด


1. มีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนในระบบทั้งหมด 5,472 เรื่อง
2. ทุกส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ไขจนเป็นที่ยุติ จำนวน 5,339 เรื่อง คิดเป็น 97.57 %
3. เรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 133 เรื่อง คิดเป็น 2.43 %
ส่วนใหญ่เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้ชี้แจงต่อที่ประชุมรับว่าจะเร่งรัดดำเนินการจนได้ข้อยุติให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมได้กำชับให้ส่วนราชการที่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างดำเนินการขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: