จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 34 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แถลงข่าวไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 295 รายรอผล3รายกักตัวไม่ครบ14วัน16.292คนล่าสุดยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ร่วม30วัน /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 34 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แถลงข่าวไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 295 รายรอผล3รายกักตัวไม่ครบ14วัน16.292คนล่าสุดยังไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ร่วม30วัน

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 34 ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ –  4 พฤษภาคม 2563) จำนวน 298 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 295 ราย

ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 พฤษภาคม 2563) แยกกักกันตัวเองที่บ้านพักจำนวน 147 คน ติดตามเฝ้าระวังครบ 14 วัน จำนวน 147 คน

ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ คุมไว้สังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 761 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 759 คน อยู่ระหว่างติดตามยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2 คน
ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 31,233 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 28,112 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 3,121 คน และผู้เดินทางมาจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 14,490 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 13,169 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 1,321 คน

สถานการณ์ทั่วโลกใน 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 3,506,729 ราย เสียชีวิต 247,470 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือสหรัฐอเมริกา 1,158,040 ราย เสียชีวิต 67,682 ราย รองลงมา คือสเปน 217,466 ราย เสียชีวิต 25,264 ราย และอิตาลี  210,717 ราย เสียชีวิต 28,884 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 2,987 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 18 ราย  เสียชีวิตสะสม 54 ราย และมียอดสะสมผู้ป่วยอยู่ในอันดับที่ 61ของโลก

ขอเรียน ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ให้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 5) ลงที่ 3 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ (ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงการประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 5) อาทิ ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค,ผ่อนคลายสถานที่ สถานประกอบการหรือกิจกรรม,สำหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจำหน่ายสุรา ให้เปิดได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่งดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้น,ให้งดการจัดประเพณีบุญบี้งไฟ ปี 2563,การจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จำหน่ายได้เฉพาะเวลา 11.00-14.00น.,แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากเคหะสถานไปสถานที่สาธารณะหรือสถานที่เสี่ยงเพื่อป้องกันตนเองทุกครั้ง ฯลฯ

จังหวัดร้อยเอ็ดขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
“ล้างมือ กินร้อน ไม่กินร่วม สวมหน้ากากอนามัย อยู่ไกลกัน 2 เมตร”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุธ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: