ร้อยเอ็ดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยเพื่อให้ทั่วถึงเป็นธรรมและโปร่งใสทุกขั้นตอน /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยเพื่อให้ทั่วถึงเป็นธรรมและโปร่งใสทุกขั้นตอน

/PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-tum/0817082129-รายงาน

– วันนี้ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม “คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการบริหารงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่ 1/2563” ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด


ด้วยมีประชาชน ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี คดีหมายเลขดำที่ 15/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าตนเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแห่งหนึ่ง ในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฯ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าบริหารงานไม่โปร่งใส นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีหนังสือที่ รอ. 0017.1/1333 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 แจ้งสรุปผลการตรวจสอบงบดุลบัญชีของกองทุนฯ ว่าบัญชีรายรับ-สูงกว่ารายจ่าย แต่กองทุนไม่สามารถคืนเงินแก่สมาชิกได้ครบทุกคน จึงร้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ผู้แทนนายอำเภอเกษตรวิสัย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดังกล่าว เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและแนะนำการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ
ทั้งนี้ที่ประชุมเน้นย้ำให้ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯและฝ่ายเลขา ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติให้กับสมาชิกกองทุนฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงเป็นธรรมและโปร่งใสทุกขั้นตอน

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: