ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นกวดขันในการตรวจคัดกรองทุกระดับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นกวดขันในการตรวจคัดกรองทุกระดับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

วันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) และติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการภายใต้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ของจังหวัด สถานการณ์โรคโควิด 19
1) มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
2) มาตรการการบำบัดรักษา
3) มาตรการสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน
4) มาตรการเยียวยาและฟื้นฟู
5) มาตรการควบคุมราคาสินค้าและป้องกันการกักตุนสินค้า
6) มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย
7) มาตรการบริหารจัดการ

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำและสั่งการในที่ประชุม ดังนี้
1. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทำความเข้าใจข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) และคำสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด – 19) ที่ 2/2563 รวมถึง
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 5) ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงชี้แจงหรือตอบคำถามของประชาชนได้อย่างมั่นใจ


2. ให้ทุกส่วนราชการ ทุกองค์กร ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 อย่างเข้มงวด คือ
2.1 ร่วมกันรณรงค์และปฏิบัติ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อย่างต่อเนื่อง
2.2 ขอความร่วมมือประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” และงดการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็น
2.3 เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา ดูแลความสงบเรียบร้อยและกวดขัน ในการ
ตรวจคัดกรองทุกระดับ
2.4 ให้พิจารณาการลาของบุคคลในสังกัด ที่จะมีผลต่อการหยุดต่อเนื่อง ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างเคร่งครัด
3. การมอบถุงยังชีพ แก่บุคคลเป้าหมายในทุกอำเภอ ขอให้ดำเนินการอย่างครบถ้วนจากทุกแหล่ง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. ขอให้ทุกอำเภอ ดำรงประสิทธิภาพของศูนย์ดำรงธรรมและชุดเฉพาะกิจ รวมถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: