จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงครั้งที่42ตรวจ440คนรอผล8รายรวมกักตัวที่บ้าน57,156คนครบ14วัน48,749คนไม่ครบ8,409คนผ่อนปรนออกกำลังกายและสถานประกอบการ /PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดแถลงครั้งที่42ตรวจ440คนรอผล8รายรวมกักตัวที่บ้าน57,156คนครบ14วัน48,749คนไม่ครบ8,409คนผ่อนปรนออกกำลังกายและสถานประกอบการ

/PTV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการแถลงข่าว เรื่อง สถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 42 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พ.อ.วีระพงษ์ คำสิทธิ์ รอง ผอ.รมน.ร้อยเอ็ด นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ดและผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าว

สถานการณ์ทั่วโลกใน 210 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 4,429,235 ราย เสียชีวิต 298,165 ราย ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา  1,430,348 ราย เสียชีวิต 85,197 ราย รองลงมา คือ สเปน 271,095 ราย เสียชีวิต 27,104  ราย และรัสเซีย 242,271 ราย เสียชีวิต 2,212 ราย

สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 3,018 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 1 ราย เสียชีวิตสะสม 56 ราย และมียอดสะสมผู้ป่วยอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก

สรุปรวมจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อ 440คนไม่พบเชื้อ429คนรอผล8รายตรวจพบ3ราย(กลับบ้านแล้ว)
กักตัวที่บ้าน57,156คนครบ14วัน48,747คนไม่ครบ 8,409คน

จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19  (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2563) จำนวน 315 ราย พบ ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 3 ราย (กลับบ้านแล้ว 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 311 ราย รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ราย ข้อมูลการติดตามผู้เดินทางมาจากพื้นที่เขตติดโรคติดต่ออันตราย (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 14 พฤษภาคม 2563) แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 161 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากประเทศอื่นๆ แยกกักกันครบ 14 วัน จำนวน 792 คน ข้อมูลผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ข้อมูลระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2563) แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 37,736 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 32,309 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 5,427 คน และผู้เดินทาง        มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ แยกตัวสังเกตอาการที่บ้านพัก จำนวน 18,467 คน ติดตามครบ 14 วัน จำนวน 15,485 คน ยังไม่ครบ 14 วัน จำนวน 2,982 คน การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน (ระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤษภาคม 2563) โดยการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการในกลุ่มประชาชนที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต ยอดสะสมจำนวน 125 คน ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ 118 คน รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7 คน


จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 5) โดยได้ผ่อนปรนให้กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งกิจกรรมด้านการออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ซึ่งอนุญาตให้สถานประกอบการ หรือสถานที่ ในประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด (ฉบับที่ 5) ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 นั้น โดยได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมหลักที่สถานประกอบการและสถานที่ ต้องปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้
1.ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
2.ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
3.ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
4.ให้เว้นระยะห่างของกิจกรรมแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้
5.ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในทุกพื้นที่ได้ดำเนินการประเมินผลสถานประกอบการและสถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรน ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563 เพื่อประเมินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะนำมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดมาตรการผ่อนปรน ในระยะต่อไป

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ประชาชนทุกท่าน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ์ดอย่าตก ยกให้สูง เป็นนิสัย”

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/อรรถวุฒิ ทัพโพธิ์/เลขาผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: