คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแทนความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแทนความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19

วันนี้ (19 พ.ค. 63) ที่หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก (ศปก.อ.สุไหงโก-ลก) ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19 ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ จากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือใน3โครงการหลักประกอบด้วย โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สัปปบุรุษประจำมัสยิดทั้ง 33 มัสยิด เพื่อนำไปแบ่งปันและบริโภคในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กกำพร้า ต้อนรับวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เด็กที่ด้อยโอกาส หรือกำพร้า หรือฐานะยากจน ได้ใช้ในการบริโภคในห้วงเดือนรอมฎอนและฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี จำนวน 200 คน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงสู้ภัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 322 คน

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ประกอบกับในช่วงนี้เป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และต่อเนื่องไปถึงวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งมอบความห่วงใย และความปรารถนาดีจากเจ้าหน้าที่รัฐไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน

ทั้งนี้ จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่จำเป็นต้องดำเนินการป้องกันอย่างรัดกุมโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลทั้ง 4 ตำบล เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแทนความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19

วันนี้ (18 พ.ค. 63) ที่หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก (ศปก.อ.สุไหงโก-ลก) ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ ในห้วงวิกฤติ COVID-19 ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ให้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ จากผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ ได้ให้ความช่วยเหลือใน3โครงการหลักประกอบด้วย โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่สัปปบุรุษประจำมัสยิดทั้ง 33 มัสยิด เพื่อนำไปแบ่งปันและบริโภคในเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ โครงการสร้างรอยยิ้มเพื่อเด็กกำพร้า ต้อนรับวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1441 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เด็กที่ด้อยโอกาส หรือกำพร้า หรือฐานะยากจน ได้ใช้ในการบริโภคในห้วงเดือนรอมฎอนและฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี จำนวน 200 คน โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงสู้ภัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 322 คน

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงโก-ลก ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ประกอบกับในช่วงนี้เป็นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน และต่อเนื่องไปถึงวันฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งมอบความห่วงใย และความปรารถนาดีจากเจ้าหน้าที่รัฐไปยังกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกมาจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และบัณฑิตอาสาประจำหมู่บ้าน

ทั้งนี้ จากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่จำเป็นต้องดำเนินการป้องกันอย่างรัดกุมโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลทั้ง 4 ตำบล เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: