บูรฮันธ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการตำรวจ ประธานส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เปิดมิติส่งเสริม การสร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว เยาวชนหญิง เพื่อปากท้องคนปลายด้ามขวาน “พอเพียงพึ่งตนเอง”

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

บูรฮันธ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการตำรวจ ประธานส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เปิดมิติส่งเสริม การสร้างอาชีพแม่เลี้ยงเดี่ยว เยาวชนหญิง เพื่อปากท้องคนปลายด้ามขวาน “พอเพียงพึ่งตนเอง”

(27 พ.ค.2563) บูรฮันธ์ สะเม๊าะ กรรมาธิการตำรวจตำรวจ ในฐานะประธานส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เปิดเผยว่า คณะได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลวันฮารีรายออิดิลฟิตรี พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้หญิงเยาวชน พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านสตรี ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง และบ้านตะบิงตีงี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รวม 2 จุด ทั้งนี้ได้พบปะ และรับฟังปัญหา ของกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มเยาวชนสตรี ซึ่งพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีฐานะยากจน และมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้อง ที่จะใช้จุนเจือในครอบครัว และอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบาก เพราะส่วนใหญ่ หาเช้ากินค่ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก
ทางกลุ่มแม่เลี้ยงดู จึงต้องการมีอาชีพเสริมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพรายได้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ และยอมรับว่า แม่เลี้ยงดูจะเป็นบุคคลที่ถูกลืมในสังคม ทั้งที่กลุ่มเหล่านี้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทั้งนี้ ตนในฐานะเอกชน จึงให้ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายได้เสนอความต้องการของกลุ่มที่จะประกอบอาชีพใด โดยกลุ่มเป้าหมาย เสนอเบื้องต้น คือการตัดเย็บเสื้อผ้า และการทำขนม และอื่นๆ แต่ขาดการส่งเสริม ปัจจัยในการสร้างอาชีพ
นาย บูรฮันธ์ สะเม๊าะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พิจารณากลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยว คือ ผู้มีประสบการณ์ และชำนาญการในอาชีพที่จะเกิดขึ้น กับคนสตรีเยาวชนรุ่นใหม่ ถนัดในการใช้เทคโนโลยี อินเทอเน็ตหรือออนไลน์ และสิ่งสำคัญ คือ ผลิตแล้ว ตลาดรองรับสิ้นค้า จะมีหรือไม่อย่างไร ซึ่งในเรื่องดังกล่าว อยากให้กลุ่มเป้าหมาย พูดคุยกันในกลุ่ม และหารือร่วมกันภายในกลุ่มชุมชน และมาดูความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับงานที่จะผลิตออกมา ในการสร้างคุณภาพแบรนด์ของชุมชนเอง ตนในฐานะเอกชน ในเบื้องต้นพร้อมที่จะสนับสนุน งบลงทุน และจะหาตลาดรองรับสิ้นค้า ร่วมถึงการกระจายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหลักๆ ร้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้อยากให้ทุกฝ่าย ร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ สร้างความมั่นคงในเรื่องอาชีพปากท้อง จากจุดเล็กๆ ให้ชาวบ้านมีเงินหมุนเวียน พึ่งตนเองให้มากที่สุด และขยายความแข็งแกร่ง ความสำเร็จ เป็นต้นแบบ หรือโมเดล ที่จะขยายผล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามลำดับ เพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงชุมชมและสังคมในพื้นที่ต่อไป

สำหรับ แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลมัม (Single Mom) นั้น มีความหมายไม่ใช่แค่เพียงแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอันเนื่องมาจากสามีเสียชีวิต แต่ยังหมายรวมถึงหญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวอันเนื่องมาจากการเลิกลา หรือหย่าร้างกับสามีด้วย และเมื่อสามีตายหรือเลิกลาไป ก็ไม่แต่งงานใหม่ ยังคงทำงานเพื่อเลี้ยงลูกต่อไปคนเดียว ปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราการหย่าร้างสูงมาก ทำให้มีสถิติเกิดแม่เลี้ยงเดี่ยว ค่อนข้างสูงไปด้วย

(27 พ.ค.2563) บูรฮันธ์ สะเม๊าะ กรรมาธิการตำรวจตำรวจ ในฐานะประธานส่งเสริมพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ ชายแดนใต้ เปิดเผยว่า คณะได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลวันฮารีรายออิดิลฟิตรี พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้หญิงเยาวชน พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านสตรี ณ ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง และบ้านตะบิงตีงี ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี รวม 2 จุด ทั้งนี้ได้พบปะ และรับฟังปัญหา ของกลุ่มสตรีแม่เลี้ยงเดี่ยว กลุ่มเยาวชนสตรี ซึ่งพบว่า กลุ่มดังกล่าวมีฐานะยากจน และมีปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจปากท้อง ที่จะใช้จุนเจือในครอบครัว และอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างลำบาก เพราะส่วนใหญ่ หาเช้ากินค่ำ ทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก
ทางกลุ่มแม่เลี้ยงดู จึงต้องการมีอาชีพเสริมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอาชีพรายได้ โดยใช้ทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ และยอมรับว่า แม่เลี้ยงดูจะเป็นบุคคลที่ถูกลืมในสังคม ทั้งที่กลุ่มเหล่านี้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งทั้งนี้ ตนในฐานะเอกชน จึงให้ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายได้เสนอความต้องการของกลุ่มที่จะประกอบอาชีพใด โดยกลุ่มเป้าหมาย เสนอเบื้องต้น คือการตัดเย็บเสื้อผ้า และการทำขนม และอื่นๆ แต่ขาดการส่งเสริม ปัจจัยในการสร้างอาชีพ

นาย บูรฮันธ์ สะเม๊าะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า พิจารณากลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้หญิงเลี้ยงเดี่ยว คือ ผู้มีประสบการณ์ และชำนาญการในอาชีพที่จะเกิดขึ้น กับคนสตรีเยาวชนรุ่นใหม่ ถนัดในการใช้เทคโนโลยี อินเทอเน็ตหรือออนไลน์ และสิ่งสำคัญ คือ ผลิตแล้ว ตลาดรองรับสิ้นค้า จะมีหรือไม่อย่างไร ซึ่งในเรื่องดังกล่าว อยากให้กลุ่มเป้าหมาย พูดคุยกันในกลุ่ม และหารือร่วมกันภายในกลุ่มชุมชน และมาดูความเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับงานที่จะผลิตออกมา ในการสร้างคุณภาพแบรนด์ของชุมชนเอง ตนในฐานะเอกชน ในเบื้องต้นพร้อมที่จะสนับสนุน งบลงทุน และจะหาตลาดรองรับสิ้นค้า ร่วมถึงการกระจายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าหลักๆ ร้านต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้อยากให้ทุกฝ่าย ร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ สร้างความมั่นคงในเรื่องอาชีพปากท้อง จากจุดเล็กๆ ให้ชาวบ้านมีเงินหมุนเวียน พึ่งตนเองให้มากที่สุด และขยายความแข็งแกร่ง ความสำเร็จ เป็นต้นแบบ หรือโมเดล ที่จะขยายผล ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามลำดับ เพื่อจะเสริมสร้างความมั่นคงชุมชมและสังคมในพื้นที่ต่อไป
สำหรับ แม่เลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว หรือ ซิงเกิ้ลมัม (Single Mom) นั้น มีความหมายไม่ใช่แค่เพียงแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวอันเนื่องมาจากสามีเสียชีวิต แต่ยังหมายรวมถึงหญิงที่เลี้ยงลูกคนเดียวอันเนื่องมาจากการเลิกลา หรือหย่าร้างกับสามีด้วย และเมื่อสามีตายหรือเลิกลาไป ก็ไม่แต่งงานใหม่ ยังคงทำงานเพื่อเลี้ยงลูกต่อไปคนเดียว ปัจจุบันสังคมไทยมีอัตราการหย่าร้างสูงมาก ทำให้มีสถิติเกิดแม่เลี้ยงเดี่ยว ค่อนข้างสูงไปด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: