สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ดำเนินกิจกรรมรับมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส จำนวน ๘ ทุน เพื่อเป็นทุนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง ๖ ปี ที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาส
โดยประวิติความเป็นมาของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดจากที่กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง ๖ ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ซึ่งเป็นปีเด็กสากล
ต่อมา ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๓๖

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ไว้ในพระราชูปถัมป์ และพระราชทานพระราชานุญาติให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”
แต่ในการดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินการซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนความจำเป็นของเด็ก และยังมีเด็กยากจนและด้อยโอกาส ที่ยังยากไร้กำลังรอคอยความช่วยเหลือจากท่านผู้มีเมตตาจิตอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้ด้วยการบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Tiger Post
%d bloggers like this: