จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ. พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน. สภาผู้แทนราษฎร /P TV/MOITC:ชสอท./nuk-tumh/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ. พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน. สภาผู้แทนราษฎร

/P TV/MOITC:ชสอท./nuk-tumh/0817082129-รายงาน


– วันนี้ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัด ต้อนรับและประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ. พิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน. สภาผู้แทนราษฎรในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลาจังหวัดร้อยเอ็ด


ในวันนี้เป็นการประชุมร่วมระหว่าง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินสภาผู้แทนราษฎร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน” โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย


1. นายฉลาด ขามช่วง รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 7
2. นายพีระเพชร ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่ 10
3. นางบุญรื่น ศรีธเรศ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
4. นายชัน ภักดีศรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
5. นายนิรมิต สุจารี กรรมาธิการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อรรคแสง กรรมาธิการ
โดยคณะกรรมาธิการ ได้มารับฟังปัญหาข้อเท็จจริง จากพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชน รับฟังปัญหาข้อกฎหมาย และรับทราบข้อเสนอแนะ แนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสรุปรวมเป็นข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาในระดับรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร ทั้งการแก้ไขข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุด
หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาที่แท้จริง และข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย และเทศบาลตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129-ข่าว
/ธนภัทร รัตนสมัย-เลขารอง.ผวจ.รอ.-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: