มทบ.33 จัดฝึกอบรมเยาวชน “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 63 (รุ่นที่ 1) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

มทบ.33 จัดฝึกอบรมเยาวชน “โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” ประจำปี 63 (รุ่นที่ 1) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 เวลา 08.00 – 17 00 น. มทบ.33 จัดการฝึกอบรมเยาวชนในโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 63 (รุ่นที่ 1) ณ สง.ทท.อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จว.ช.ม.โดยได้รับการสนันสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการจัดนักศึกษาเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

ซึ่งการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายในเรื่องประวัติความเป็นมาของโครงการจัดหมู่บ้านตัวอย่างห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ , การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) , สถานการณ์โรคโควิค – 19 และมาตรการป้องกัน , จิตอาสาพระราชทาน , การปลูกป่าวิถีแบบใหม่(ยิงลูกมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก บนมือคิงคอง) , การสร้างฝายชะลอน้ำในห้วยตึงเฒ่า และการทำกิจกรรมตู้ปันสุขบริเวณด้านใน – หน้า ม.ราชภัฎเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ยึดหลักปฏิบัติในค่านิยมของคนไทย มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย และความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post
%d bloggers like this: