นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ได้รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ลงนามโดย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๓ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบ

☆☆☆ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ได้รับรางวัล สื่อมวลชนดีเด่น จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ลงนามโดย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๓ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มอบ ☆☆☆

เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์ ( อาคาร 2 )
ได้มีพิธี มอบใบประกาศ ชมเชย สื่อมวลชน ท้องถิ่น ดีเด่น ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมาย จาก กองอำนวย การรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ให้ดำเนินการมอบประกาศ ชมเชย ให้กับสื่อมวลชนที่ได้รับการ พิจารณาคัดเลือก เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ที่มีส่วนร่วม กลับส่วนราชการ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ โรคโควิด – 19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบ

รวมทั้งยัง เป็นการสร้างการรับรู้ ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ ( COVID – 19 ) ของ (ศบค.) อย่างกว้างขวาง โดย มี ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย สืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ เป็น ผู้มอบใบประกาศเกียรคุณ และ ท่าน พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท) ตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับรางวัล รางวัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท อันได้แก่ 1. สื่อมวลชน ประเภท วิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ประชาสัมพันธ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้มีผลงาน และ ได้รับรางวัล นี้ 2. สื่อมวลชน ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เป็น ผู้มีผลงาน และ ได้รับรางวัล นี้
3. สื่อมวลชน ประเภท โซเชียลมีเดีย ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล นาย สุนทร คงวราคม เป็นผู้มีผลงาน และ ได้รับรางวัล นี้ ทั้งนี้ ผู้รับรางวัล ทั้ง 3 รางวัล มีความรู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่ง และ จะเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่ดีต่อสังคม ต่อไป

นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: