สื่อมวลชน (TIGER POST NEWS ) จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เข้ารับมอบ ใบประกาศนียบัตร และ เครื่องหมายแสดง ความสามารถ นักเหินเวหา กองทัพอากาศ (เป็น กิตติมศักดิ์ ) ฐานทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพฯ

☆☆☆ สื่อมวลชน (TIGER POST NEWS ) จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม เข้ารับมอบ ใบประกาศนียบัตร และ เครื่องหมายแสดง ความสามารถ นักเหินเวหา กองทัพอากาศ (เป็น กิตติมศักดิ์ ) ฐานทัพอากาศดอนเมืองกรุงเทพฯ ☆☆☆

พิธีมอบเครื่องหมาย แสดงความสามารถ นักเหินเวหา ทอ. เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อย.(๒) หน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน ฐานทัพอากาศดอนเมือง (พหลโยธิน)
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ท่าน พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี ตามที่ คณะบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ ได้บำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวม และช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมกิจการ โดดร่มเหินเวหา กองทัพอากาศ นั้น คณะกรรมการ พิจารณา การขอมีสิทธิ์ ประดับเครื่องหมาย

แสดงความสามารถ ของหน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน เป็นกิตติมศักดิ์ มีความเห็น สอดคล้องกันว่า คณะบุคคล ดังกล่าว สมควรได้รับ ประกาศนียบัตร และมีสิทธิ์ ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ นักเหินเวหา กองทัพอากาศ เป็นกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดี ระหว่างหน่วยงาน และเป็นเกียรติประวัติ อันสำคัญ ของตนเอง ผู้ที่มีสิทธิ์ ประดับเครื่องหมาย แสดงความสามารถ นักเหินเวหา กองทัพอากาศ ต้องมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สำเร็จหลักสูตร การโดดร่มแบบเหินเวหากองทัพอากาศ ผู้เป็นสมาชิก

นักโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการเทคนิคของนักโดดร่มเหินเวหากองทัพอากาศแล้ว และเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ ต่อส่วนรวม หรือช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมกิจการโดดร่มเหินเวหา กองทัพอากาศ ซึ่งก็หมายถึงทุกท่าน ในที่นี้ ซึ่งผู้บัญชาการทหารอากาศเห็นสมควรมอบให้เพื่อเป็นเกียรติ (กิตติมศักดิ์) ผู้ที่ได้รับและมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากองทัพอากาศจะได้รับประกาศนียบัตรตามที่กองทัพอากาศกำหนดไว้ด้วย ในครั้งนี้ มีคณะบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 107 ท่าน หลังจากเสร็จพิธีได้มีงานจัดเลี้ยง(ค็อกเทล) เพื่อแสดงความยินดี ณ โรงอาหาร ของหน่วย บัญชาการอากาศโยธิน ในงานนี้ขอขอบพระคุณ เรืออากาศตรี เดชา คล่องอักขระ หน่วยบัญชา การอากาศโยธิน และ คณะ ที่ ให้การต้อนรับ คณะบุคคล จากหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมากครับ

ภาพ/ข่าว นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว จังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: