นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม จัดงาน ” วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 128 ปี

☆☆☆ นายสมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วม จัดงาน ” วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 128 ปี ” ☆☆☆

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ เวลา ประมาณ 7:30 น. ท่าน นายอำเภอหนองไผ่ พร้อมด้วย นายมนูญศักดิ์ สังข์ทอง ปลัดอาวุโส นายวิฑูรย์ เดชวงค์ กำนัน ตำบลบ้านโภชน์ ซึ่งดำรง ตำแหน่ง ( ประธานชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ) อำเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ นางรตี พานประศรี กำนันตำบล หนองไผ่ พร้อมทั้ง กำนัน แต่ละ ตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล พร้อมกับ สารวัตรกำนัน และหน่วย งานในสังกัด ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบ 128 ปี

วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยนิมนต์พระสงฆ์ มายังบริเวณพิธี จำนวน 39 รูป เพื่อให้ทุกท่าน ที่มาร่วมงานได้ทำบุญ ใส่บาตรใน คลองเฝ้าระวัง มีการเว้นระยะห่างและมี การป้องกัน โดยให้ผู้เข้าร่วม นำผ้า อนามัยปิดจมูก มาด้วยทุกท่าน ครั้งนี้ ในอำเภอหนองไผ่ ได้แบ่ง เขตการปกครอง ย่อย ออกเป็น 13 ตำบล 142 หมู่บ้าน อันได้แก่ :- 1. ตำบลกองทูล 2. ตำบลนาเฉลียง 3. ตำบลบ้านโภชน์ 4. ตำบลท่าแดง 5. ตำบลเพชรละคร 6. ตำบลบ่อไทย 7. ตำบลห้วยโป่ง 8. ตำบลวังท่าดี 9. ตำบลบัววัฒนา 10. ตำบลหนองไผ่ 11. ตำบลวังโบสถ์ 12. ตำบลยางงาม และ 13. ตำบลท่าด้วง ทั้งนี้ วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี จะถือว่าเป็นวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อันยาวนานมาถึง 128 ปี พระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครอง ท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 กำนันผู้ ใหญ่บ้าน

มีอำนาจหน้า ที่ในการปกครอง ดูแลทุกข์สุข ความสงบเรียบร้อย และป้องกันการ โจรกรรม ในพื้นที่ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ หรือ เหตุอันจะก่อให้เกิดความ ไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้องรายงานเหตุการณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อจะได้ป้องกัน และ ปราบปรามเหตุร้ายต่างๆได้ อย่างทันท่วงที อีกทั้งแต่ละเดือน ทางราชการ ให้แก่ประชาชนในพื้น ที่ทราบขณะ เดียวกันก็นำความต้องการ ของลูกบ้านไปแจ้ง แก่ราชการทราบ เช่นเดียวกัน และยังรวมไปถึงการรักษา สุขภาพอนามัย ของ ประชาชนก็ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจ สำคัญ เนื่องจาก สุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ ย่อมเป็น รากฐานของความสุข ของประชาชน โดยทั่วไป นับได้ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำหน้า ที่ช่วยเหลือ ท่านนายอำเภอ ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย และ ความปลอดภัย ให้แก่ ราษฎรในพื้นที่เนื่อง จากเป็นบุคคลที่อยู่ใน ความใกล้ชิดกับ ประชาชน และ ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยเมื่อเร็วๆนี้ เกิดสถานการณ์โรคระบาด (โควิด -19)

ขึ้นในประเทศไทย ในช่วงต้นเดือน มีนาคม นี้ การช่วยเหลือดูแล ส่วนใหญ่ จะเป็นกำลังหลัก สำคัญอันได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากร ทางการแพทย์ จึงขอยกย่อง ชมเชยคณะทำงาน ทั้งหมด ที่สร้างความเข้มแข็ง ของ หมู่บ้านใน ทุกมิติ ให้ประชาชน มีสุขภาพชีวิตที่ดี สู่เป้า หมายที่ตั้งไว้ ดังคำกล่าวที่ว่า ให้ประชาชน มี ” ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ” ส่วนงานในวันนี้ที่อำเภอหนองไผ่ ช่วงบ่าย มีการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการออกกำลังกาย และเชื่อมความสัมพันธ์ ภายในองค์กร ช่วง เย็นมีงาน จัดเลี้ยง ที่ตำบลบ้านโภชน์ ทั้งนี้ ขอให้ บุคลากร ทั้งหมด มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ..นะครับ

Tiger Post
%d bloggers like this: