มูลนิธิกาญจนบารมี และ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และ ด้อยโอกาส ที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

☆☆☆ มูลนิธิกาญจนบารมี และ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดย เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram ) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และ ด้อยโอกาส ที่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ☆☆☆

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ โรงเรียนหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ประมาณ ๐๘.๓๐ น.
นาย สมพงษ์ มหาวังษ์ นายอำเภอหนองไผ่ ได้เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ คัดกรอง มะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
(Mammogram) โดยการนำ ของผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี นายวัฒนา โพธา ซึ่งขบวนรถ และเครื่องมือ มีมูลค่า ประมาณ 60 ล้านบาท โดยได้รับ การสนับสนุน งบประมาณบางส่วน จาก อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) และ ประชาชน น้อมเกล้าถวาย

ในงาน นี้ โดย ได้รับความร่วมมือ จาก นายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน บุคลากรสาธารณสุข ในเขตอำเภอหนองไผ่ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ครั้งนี้ ประมาณ 350 กว่าท่าน โดยในปัจจุบัน มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับแรกๆของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,18 4 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,655 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง
จะพบสตรีไทย เสียชีวิต ด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่ จะมาพบแพทย์ ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วประมาณร้อยละ 56 วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวาย พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒
๒. เพื่อรณรงค์ ให้สุข ศึกษา ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปและสตรีเข้าใจเรื่องมะเร็งเต้านม
๓. เพื่อคัดกรอง ค้นหา ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
๔. เพื่อสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง
๕. เพื่อตรวจเต้านมโดย แพทย์พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๖. เอกซเรย์เต้านมโดยเครื่อง เเมมโมแกรม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านม
๗. ส่งต่อผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาโรคมะเร็งเพื่อวินิจฉัยและรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ภายในงาน ในวันนี้ ยังได้จัด นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งจำหน่าย ของ ฝากจาก มูลนิธิกาญจนบารมี และเปิด ให้มีการรับชมวิดิทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ทางประชาชนของอำเภอหนองไผ่ ขอขอบพระคุณ ตัวแทน จากมูลนิธิกาญจนบารมี ที่นำรถเคลื่อนที่ มาให้บริการ กับประชาชนชาวอำเภอหนองไผ่ ขอขอบพระคุณมากครับ

ภาพ/ข่าว นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

Tiger Post
%d bloggers like this: