อำเภอสุไหงปาดี จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

อำเภอสุไหงปาดี จัดพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563

วันนี้ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อำเภอสำไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน ในพิธีปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเข้มแข็ง ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล รวมทั้งเป็นคำมั่นสัญญาให้ผู้เข้าร่วมพิธีได้ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเสริมวิทย์ ปรียวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูฝึก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประชาชน และนักเรียนโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ประจำปี 2563 กลุ่มงานความมั่นคงอำเภอสุไหงปาดีจัดขึ้น สืบเนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการกำหนดให้มีการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยชุมชน และพี่น้องประชาชน ตามนโยบาย พลโท พลศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 “ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วม” รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกประเภท อีกทั้งยังสามารถรายงานข่าวสารได้อย่างถูกต้องร่วมเร็ว และสามารถสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชนให้มีความครอบคลุมพื้นที่ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำพื้นที่ในครั้งนี้ มีชุดคุมครองหมู่บ้านเข้ารับการฝึกจำนวน 50 หมู่บ้าน ของอำเภอสุไหงปาดี

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแสดงการยิงปืนแบบฉับพลัน จากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหญิง ควบคุมการฝึกซ้อมโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมทั้งมอบประกาศให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่น จำนวน 6 คน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

Tiger Post
%d bloggers like this: