ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอแว้ง นราฯ สร้างตลาดชายแดนริมน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ผู้ตรวจฯสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอแว้ง นราฯ สร้างตลาดชายแดนริมน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส โดยก่อสร้างอาคารตลาดการค้า ณ ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีงบประมาณการก่อสร้างอาคารกว่า 14 ล้านบาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการใช้ประโยชน์อาคารตลาดกลางชายแดนริมน้ำดังกล่าว
โดยในที่ประชุมวันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างกัน เพื่อหาความชัดเจน และข้อสรุปในที่ประชุม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2556 โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำ ในครั้งนี้แล้ว อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรับผิดชอบปรับปรุงอาคารสถานที่โครงการก่อสร้างตลาดกลางชายแดนริมน้ำให้สมบูรณ์ก่อนที่จะมีการส่งมอบให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ใช้ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่และเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณทางภาครัฐต่อไป

หลังจากนั้นได้นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 7 ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมด่านศุลกากรบูเก๊ะตา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โดยผู้ตรวจสำนักนายกฯ ได้กล่าวในที่ประชุม ขอให้คณะกรรมธิการจังหวัดนราธิวาส สอดส่องโครงการของรัฐบาล ทุกหน่วย ที่ใช้งบประมาณของรัฐ ภาษีของประชาชน ทั้งต้นนำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้ เพื่อให้โครงการที่นำเงินแผ่นดินมาใช้แล้ว เกิดความคุ้มค่าประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และหากพบส่อในทางไม่ชอบมาพากล หรือเห็นว่าอาจส่อทุจริต ก็สามารถทำตามลำดับขั้นตอน ที่ ทำ mou อาทิ ปปท.ปปช.ปปง.มาดำเนินการตรวจดำเนินการต่อไปได้

Tiger Post
%d bloggers like this: