หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ตำบลจวบ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรม ” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน” โดยมี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 พร้อมด้วยนายมะสุขรี ซีเดะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ตามโครงการเราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในการนี้ พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ก่อนกล่าวอาเศียรวาท กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ คณะครู นักเรียน และประชาชน มีจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาสังคมและชุมชน เกิดทักษะความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เกิดอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี พิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้เยาวชนในสถานศึกษามีจิตสำนึก เกิดความสมัครใจช่วยเหลือผู้อื่นทั้งแรงกายแรงใจ และมีสติปัญญาในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทน อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและประชาชนในพื้นที่รอบโรงเรียน โดย คณะครู นักเรียน ประชาชนจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยได้ร่วมกันพัฒนาทั้งในโรงเรียนและรอบนอก เพื่อความสะอาดสวยงาม

Tiger Post
%d bloggers like this: