จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลระแงะ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
“ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลระแงะ

วันนี้ (24 ก.ย. 63) ณ สนามที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันมหิดล กิจกรรมทำความสะอาดโรงพยาบาลระแงะ โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอระแงะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานให้ทุกจังหวัดรวมการปฏิบัติของทุกภาคส่วน

ระดมสรรพกำลังประชาชนจิตอาสาร่วมกันปฏิบัติกับกำลังพลจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายและวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เนื่องในโอกาสวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความสามัคคีของจังหวัดนราธิวาส โดยปลัดจังหวัดนราธิวาสได้นำประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโรงพยาบาลระแงะ และพื้นที่โดยรอบ ด้วยการกวาดทำความสะอาดพื้น เก็บขยะ และตัดหญ้า เพื่อให้มีความสะอาดและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

Tiger Post
%d bloggers like this: