องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอนำจิตอาสา มาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอนำจิตอาสา มาฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติวันนี้25กันยายน 2563 ที่อ่าวมะนาวรีสอร์ทตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
นายวัสสันต์ ดือเระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอประจําปี 2563โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูฝึกวิทยากรเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เข้าฝึกอบรม ร่วมในพิธีเปิดตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่งโดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่เพื่อให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ 2550 สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและเสริมสร้างความแข็งแรงระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ภัยซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 คนโดยจะมีการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กันยายนพ.ศ 2563 นะเอามะนาวรีสอร์ทตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสด้านนายวัสสันต์ ดือเระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ กล่าวเพิ่มเติม การจัดการอบรมในครั้งนี้จะทำให้จิตอาสาในระดับพื้นที่มีความเข้มแข็งมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติอันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สำคัญที่สุดในเรื่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างหาที่สุดไม่ได้https://youtu.be/gh48KrC7PAU

Tiger Post
%d bloggers like this: