องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอนำจิตอาสา มาฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสามารถสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปรในระดับท้องถิ่น

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอนำจิตอาสา มาฝึกอบรม เตรียมความพร้อมสามารถสนับสนุน โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปรในระดับท้องถิ่น

รายงานที่อ่าวมะนาวรีสอร์ทตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส นายวัสสันต์ ดือเระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปอประจําปี 2563โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปอหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูฝึกวิทยากรเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่เข้าฝึกอบรม

ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลทุกแห่งโดยรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติอย่างน้อย 50 คนแห่งเพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่เพื่อให้จิตอาสาที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ 2550 สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องและเสริมสร้างความแข็งแรงระดับชุมชนในการเฝ้าระวังและรับมือกับสถานการณ์ภัย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 50 ณ.เอามะนาวรีสอร์ทตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส

ในการ อบรมครั้งนี้มีหลักสูตรต่างๆ เช่นการบรรยายความสำคัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย การบรรยายวิชาการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยบรรยายวิชาการป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงด้วยบันไดการใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวจากที่สูงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามท้องถิ่นการป้องกันและระงับอัคคีภัยการป้องกันและระงับอัคคีภัยการวิ่งสายดับเพลิงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัยการระงับอัคคีภัยจากก๊าซหุงต้มน้ำมัน การใช้ถังฉีดดับเพลิงเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัยเทคนิคการค้นหา ทางกายภาพการค้นหาแบบหัวแบบหน้ากระดาน การค้นหาแบบเข็มนาฬิกาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายการฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยหรือสถานการณ์ภัยต่างๆ

จากการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วันที่ผ่านมาทุกท่านที่เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ สามารถเป็นกำลังเสริมกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่และถือเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมสามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปรในระดับพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: