หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือ เปิดศูนย์ ฯช่วยเหลือ อุทกภัย วาตภัย เตรียมพร้อมทหารยุทโธปกรณ์ พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือ เปิดศูนย์ ฯช่วยเหลือ อุทกภัย วาตภัย เตรียมพร้อมทหารยุทโธปกรณ์ พร้อมเคียงข้างช่วยเหลือประชาชน 24 ชม.

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 14.40 น.ที่บริเวณกองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ภายในค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นาวาเอกอำมร ซื่อตรง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในการสนธิกำลังและตรวจสอบความพร้อมของยุทโธปกรณ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทันท่วงที

ตามคำสั่งกองทัพเรือเรื่องศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพเรือกำหนดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ได้มีความพร้อมทั้งด้านยุทโธปกรณ์ และด้านองค์บุคคลซึ่งมีความพร้อมในการปฏิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพื้นที่รับผิดชอบ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.เมืองจ.นราธิวาส และอ.ไม้แก่น จ.ปัตตานีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ของ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั่วถึง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้มีการสนธิกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบขึ้นในครั้งนี้

น.อ.อำมร ซื่อตรง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กล่าวว่า สำหรับการสนธิกำลังในวันนี้ พวกเรามีความพร้อม ทั้งด้านกำลังพล และเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ จะสามารถช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ที่ประสบภัยและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้อย่างทันเหตุการณ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในปัจจุบัน สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น มีความหลากหลาย สามารถสร้างความเสียหาย และความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ฉะนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นหน่วยทหาร ที่ได้รับมอบภารกิจ
ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย จึงต้องมีความพร้อมที่จะต้องระดม สรรพกำลัง เครื่องมือ เครื่องใช้

เพื่อให้การช่วยเหลือชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชน อย่างเต็มขีดความสามารถ และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติการช่วยเหลือจะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำรงการติดต่อ การประสานงานอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนให้มีการอบรมให้ความรู้ การซักซ้อมแผน และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆให้กับกำลังพลในสังกัด เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ต่อการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยขอให้กำลังพลมีกำลังใจที่เข้มแข็ง และกำลังกายที่แข็งแรง และมีความพร้อม เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ในการช่วยเหลือประชาชน ดังคำกล่าวของผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า
“กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

Tiger Post
%d bloggers like this: