นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นอ.เมือง พช. ร่วมกับ ผกก.สภ.เมือง พช., ท่าพล, บ้านโคก, ปลัดอำเภอ, นายก อปท., กำนัน และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ประชุมเรื่องการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจ รร./ที่พัก ใน พท.

วันที่ 6 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอประชุม อ.เมือง พช.
– นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นอ.เมือง พช. ร่วมกับ ผกก.สภ.เมือง พช., ท่าพล, บ้านโคก, ปลัดอำเภอ, นายก อปท., กำนัน และผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ. 2547 ประชุมเรื่องการป้องกันและปราบปรามการประกอบธุรกิจ รร./ที่พัก ใน พท. โดยมอบนโยบายของ จว., แนวทางการปฏิบัติ, ข้อกฎหมาย และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย

* (ข้อมูลจากการประชุม) ดังนี้
1. ผปก.ส่วนใหญ่ เข้าใจคลาดเคลื่อนว่า เสียภาษีให้ อปท.แล้ว คือถูกต้อง ไม่ทราบความหมายและหลักเกณฑ์คำว่า รร.กับที่พัก ว่าต้องขอใบอนุญาต รร.
2. ที่ดิน,อาคาร ผิดประเภท ไม่ทราบว่าสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากที่อยู่อาศัยเป็น รร. ได้

* (แนวทางแก้ไข) ดังนี้
1. แจ้ง อปท.สำรวจ/ประชาสัมพันธ์ให้ รร./ที่พัก ที่ไม่ได้รับอนุญาต ใน พท. ยื่นคำขอใบอนุญาตตามกฎหมาย รร. ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 พ.ย. 63
2. ตรวจ รร.ที่พัก ฯ เพื่อตักเตือน/แนะนำ ผปก.ในครั้งแรก และบังคังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ต่อไป

Tiger Post
%d bloggers like this: