นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
ที่อาคารประชุมสงฆ์ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประกอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติวิกฤตการณ์ต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กอรปกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี

เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 7 , 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2563 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง
ศูนย์กลางของจังหวัดนครนายก และอำเภอเมืองนครนายก
1.วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ศูนย์กลางของอำเภอบ้านนา
2.วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
ศูนย์กลางของอำเภอปากพลี
3.วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
ศูนย์กลางของอำเภอองครักษ์
4.วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Tiger Post
%d bloggers like this: