ณ หอประขุมอาคารวิชัยตระการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ หอประขุมอาคารวิชัยตระการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ประกอบด้วย นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านสังคม

กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมด้วย พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี ซึ่งถือเป็นต้นแบบการทำงานแบบประชารัฐในพื้นที่ ที่เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่สร้างระบบการดูแลคนพิการในพื้นที่ที่ความเข้มแข็ง โดยมี นายมาจะ ศรัทธาไทย ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ และนายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี พร้อมด้วยคณะผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงานด้านคนพิการ ปัญหาและอุปสรรค และแลกเปลี่ยนความเห็น

โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการได้รับชมการแสดงของชนเผ่า นิทรรศการการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ และร่วมพบปะพูดคุยกับชาวบ้านตำบลวาวี เพื่อรับฟังปัญหาจากครอบครัวที่ต้องดูแลลูกเป็นคนพิการด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ทราบปัญหางานด้านคนพิการในพื้นที่เนื่องจากตำบลวาวีมีเด็กพิการสมองจำนวนมาก ประกอบกับยังมีปัญหาเรื่องสถานะทางทะเบียนราษฏรของคนในพื้นที่ โดยชมรมเครือข่ายมหามิตรฯ ซึ่งมีการทำงานของภาคีภาคประชาชนในพื้นที่ทำงานด้านอย่างเข็มแข็ง จึงเห็นควรผลักดันให้ชมรมดังกล่าวจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาตุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อสามารถเข้าถึงระบบสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการให้มีความยั่งยืน โดยคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลจากลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: