สมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 6

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายตวง อันมะไชย นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทย เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคี

และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
โอกาสนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้กับบุคลากรครู และนักเรียน
จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
และในเวลา 17.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (สว.) และทีมของชมรมฟุตบอลอาวุโส สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

Tiger Post
%d bloggers like this: