อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โดยมี พันตำรวจโทฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เป็นผู้รับมอบเงินอุดหนุน เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 แห่ง ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีบุคลากรทางด้านการศึกษาเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Tiger Post