ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 พัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดโศภนาลัย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 1 พัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดโศภนาลัยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “เมืองแพร่ เมืองงาม” โดยได้ทำความสะอาดบริเวณวัดโศภนาลัย และบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาด พัฒนาภูมิทัศน์ให้ชวนมอง เผยความงดงามทางศาสนา ณ วัดโศภนาลัย
ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาทุกคนมีความปลื้มปีติ ที่ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ร่วมมือร่วมใจกันทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และเป็นการขับเคลื่อนตามวาระจังหวัด “เมืองแพร่ เมืองงาม” โดยได้ทำความสะอาดบริเวณวัดโศภนาลัยซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกได้บุญกุศลในครั้งนี้ และมีความอิ่มเอมใจ ที่ได้ทำความดีในรูปแบบที่ต่างออกไปในชีวิตประจำวัน รวมถึงได้เรียนรู้ และรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น พร้อมที่จะเสียสละเวลา แรงกาย สติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปhttps://youtu.be/WDT2TTwXSdQ

Tiger Post
%d bloggers like this: