ร้อยเอ็ด/… ท่าซ้อมรำบวงสรวงลูกหลาน”คนบ้านแวง’บอกภาษามือสื่อความหมาย …

ร้อยเอ็ด/…
ท่าซ้อมรำบวงสรวงลูกหลาน”คนบ้านแวง’บอกภาษามือสื่อความหมาย …

เวลา.15.30 น.ศุกร์ที่ 13.พ.ย.2563 ซ้อมรำบวงสรวงเสมือนจริงบนถนน 2462 นางรำ จาก 14 ตำบล 196 หมู่บ้าน 4 สถาบันการศึกษา ยอด 1101 คน.รำบวงสรวงถวายแด่ดวง วิญญาณ บรรพบุรุษ “คนบ้านแวง” ด้วยสำนึก ความกตัญญูรู้คุณต่อบรรพบุรุษ ท่ารำอ่อนช้อนสวยงามพร้อมกับมีความเชื่อว่าได้เข้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงจะเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตในด้านต่างๆร่วมถึงการประกอบอาชีพทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง. รำบวงสรวงทุกท่วงท่าบอกภาษาสื่อความหมาย

-1.มือที่อ่อนช้อยในท่ารำ=ใช้แทนคำพูด บอกกล่าว ว่า พวกเราลูกหลานชาวบ้านแวงจะรักษาอารยะธรรมสานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษที่ท่านได้ปลูกฝังความรักความสามัคคี ให้โอบอ้อมอารีและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
2.มือซ้ายใช้จีบหงายที่อก บอกถึงบรรพบุรุษคนบ้านแวงท่านเป็นผู้ปกครองที่สูง ด้วยคุณธรรมทางจิตใจ ได้สั่งสอนให้ลูกหลาน ให้นับถือผู้อาวุโส สร้างโอกาส อย่าเอาเปรียบ กันและกัน มันไม่ดี ดั่งคำสอนนี้เป็นของเราชาวโพนทอง
“กลอนสอนใจชาวอำเภอโพนทอง”
อันบ้านแวง แห่งนี้ มีประวัติ
ปรากฎชัด เป็นตำนาน ไว้ขานไข
บรรพบุรุษ อดทนหมาย ทั้งกายใจ
เป็นหลักชัย หลากหลาย สานสัมพันธ์
อุดมการณ์ สานจาก ผู้ก่อตั้ง
ได้สั่งสอน ให้ทำดี สร้างสีสัน
จงโอบอ้อม อารีย์มี ต่อกัน
เปรียบสายธาร ศรัทธา สามัคคี
ให้นับถือ ผู้อาวุโส สร้างโอกาส
คนฉลาด ต้องกล้าสู้ มิคิดหนี
อย่าเอาเปรียบ กันและกัน มันไม่ดี
คำสอนนี้ เป็นของเรา ชาวโพนทอง……..

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ.

Tiger Post
%d bloggers like this: