นายอำเภอขุขันธ์มอบบ้านผู้ยากไร้ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย มูลค่า 50,000 บาท

นายอำเภอขุขันธ์มอบบ้านผู้ยากไร้ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย มูลค่า 50,000 บาท

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ บ้านกองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ในเขตตำบลจะกง พร้อมด้วย นายชิดชัย จารัตน์ ท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์, สาธารณสุข อ.ขุขันธ์ , รพ.ขุขันธ์ ,สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษและศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประเล็ด สารทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง นายสมัย จำปา ผอ.รพ.สต.จะกง, พ.ต.ท.วัชรินทร์ สืบสา สารวัตรสืบสวน สภ.จะกง นายสุพรรณ์ วงษ์นิล กำนันตำบลจะกงพร้อมผู้ใหญ่บ้านในตำบลจะกง ประชาชนและจิตอาสาตำบลจะกง ร่วมให้การต้อนรับและมอบบ้านผู้ยากไร้ในตำบลจะกง ประจำปี 2563 และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางรินทร์ ไชยะโพธิ์ บ้านเลขที่ 9 หมู่ที่ 7 งบประมาณ 25,000 บาท

และนายบุญยันต์ อุทา บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 13 งบประมาณ 25,000 บาท สำหรับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ และผู้ใจบุญร่วมบริจาค ดังนี้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง จำนวน 14,300.-บาท สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกงจำนวน 2,300.-บาท ชมรม อสม.ตำบลจะกงจำนวน 5,000.-บาท ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลจะกง จำนวน 2,950.-บาท ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ จำนวน 3,000.-บาท รับบริจาคผ่านเฟสบุ้คจำนวน 9,500.-บาท และได้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง จาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะกงบริจาค หิน ปูน ทราย และปูนผสมเสร็จ 3 ลูกบาศก์เมตรสำหรับงานเทพื้นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง บริจาคหน้าต่างอลูมิเนียม จำนวน 2 บาน หัวหน้าสำนักปลัด บริจาคไม้ขนาด 3×3จำนวน 68 ท่อน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 (ค่ายสิงห์ดำ) บริจาควงกบประตู จำนวน 2 ชุด การดำเนินการก่อสร้างโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.จะกง ชมรมอสม. และประชาชนจิตอาสาตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 โดยมติคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือฯ พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ที่อยู่อาศัย) มาโดยตลอดเป็นประจำทุกปี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

ได้ออกเยี่ยมราษฏรเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทุกข์ยาก เดือนร้อนและยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย รายนายอินทร์ ปิติ อยู่บ้านกองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าเป็นราษฏรที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฏร์ ไม่มีที่อยู่อาศัย และมีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจ จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลจะกง ดำเนินการหาทางช่วยเหลือและประสานการขอมีข้อมูลทางทะเบียนราษฏร์ โดยขั้นตอนของการตรวจ DNA ทางอำเภอขุขันธ์ประสานส่งตัวไปตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น โดยความอนุเคราะห์รถยนต์รับ-ส่งขององค์การบริหารส่วนตำบลจะกง

***********
ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Tiger Post
%d bloggers like this: