ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ 2563

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ 2563

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานเมาลิดสัมพันธ์ 2563 ของตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน ทำให้เกิดความรักความสามัคคี อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดความสันติสุขกลับมาโดยเร็ววันและเป็นการรำลึกถึงศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.)
“คำว่าเมาลิดเป็นภาษาอาหรับ แปลว่าวันประสูติของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล.) ตรงกับจันทร์ที่ 12 เดือนรอบิอูลอาวัล (ประมาณวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 1113)

ณ นครเมกกะฮ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองคล้ายวันเกิดของท่านศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ในวันดังกล่าว ชาวมุสลิมจะได้จัดงานถวายความรำลึกถึงท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ในพิธีจะมีการนำประวัติของท่านศาสดามากล่าวถึงเป็นโวหารสดุดี มีทั้งการกล่าวด้วยร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งจะใช้หนังสือ อัล-บัร-ซันญี ในการอ่าน วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณท่านศาสดาผู้มีพระคุณและแสดงความกตเวทิตาคุณ และเป็นประหนึ่ง เพื่อสอนให้เยาวชนได้รู้จักบุคคลสำคัญทางศาสนา นอกจากนี้ยังมีการอ่านคัมภีร์อัล-กุลอ่าน การอ่านดูอาขอพรจากองค์อัลเลาะฮ เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีการทำบุญเลี้ยงกันที่มัสยิดหรือที่บ้าน ปัจจุบันมีการจัดวันเมาลิดรวมกันเป็นระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัด เรียกว่างานเมาลิดกลาง มีการประกวดการอ่านพระคัมภีร์อัลกุลอาน และแสดงปาฐกถาธรรม กล่าวถึงผลงานและคุณธรรมของท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล.)”
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีการแสดงนิทรรศการชีวประวัติของท่านศาสดา ร้องเพลงอานาซิด และบรรยายธรรมโดยบาบอรุสลัน เปาะลี ซึ่งเป็นคอเต็บมัสยิดตะบิงรูโต๊ะ ที่กล่าวถึงจริยวัตรที่ดีงามของท่านศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ร่วมกับชมรมอิหม่านตำบลโคกสะตอ สนับสนุนงบประมาณ จัดบริเวณหน้าสนามโรงเรียนตาดีกา ตะบิงรูโต๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

Tiger Post
%d bloggers like this: