ทหารพัฒนา ปล่อยแถวขบวนรถ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือประชาชน

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ทหารพัฒนา ปล่อยแถวขบวนรถ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เพื่อช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พลตรี กฤษณ์ จันทรนิยม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานพิธีปล่อยแถว ขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เพื่อจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่าง ประกอบด้วย ชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ชุดขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ชุดก่อสร้างเส้นทาง ชุดชุดลอกลำน้ำ และ ชุดผสมเทียม เพื่อออกปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกันดาร เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามแผนการพัฒนา 8 แผนงานหลัก ประกอบด้วย 1.แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม 2.แผนงานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์ 3.แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำ 4.แผนงานพัฒนาชุมชน และสาธารณูปการ 5.แผนงานสาธารณสุข 6.แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 7.แผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ 8.แผนงานสังคมสงเคราะห์ และด้านอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับประโยชน์ต่อไป

พร้อม มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับชุดปฏิบัติงานช่าง ให้เป็นไปตามนโยบาย ของพลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบหมายให้ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดย พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีการเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ กองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาค 4 กองบัญชาการกองทัพไทย บ้านทุ่งผีปั้นรูป ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน

Tiger Post
%d bloggers like this: