นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563

🔔🔔อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
-วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:00 น เป็นต้นไป ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเดชอุดม นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินวิถีชีวิต และเพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP

ตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎร โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

Tiger Post
%d bloggers like this: