นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลหลักเมืองเดชอุดม ถวายมาลัยพระกรสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

📣 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
-วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สักการะศาลหลักเมืองเดชอุดม ถวายมาลัยพระกรสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5

วางขันหมากเบ็งสักการะพระศรีสุระเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก และเป็นประธานในการเปิดงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อำเภอเดชอุดมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตลอดจนเพื่อหารายได้ให้กิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดมไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียง

โดยมีนายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต 4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอเดชอุดมและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมพิธี

Tiger Post
%d bloggers like this: