ร้อยเอ็ด/… ธ.ก.ส..ร้อยเอ็ดแถลงข่าวเรื่อง (มติ ครม. 3 พ.ย.2563) รัฐบาล มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท ประกันรายได้ข้าวเปลือก/ตัน และจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน ครัวเรือนละ 20 ไร่ เบื้องต้น.

ร้อยเอ็ด/…
ธ.ก.ส..ร้อยเอ็ดแถลงข่าวเรื่อง (มติ ครม. 3 พ.ย.2563) รัฐบาล มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวม 51,858 ล้านบาท ประกันรายได้ข้าวเปลือก/ตัน และจ่ายเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต ไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน ครัวเรือนละ 20 ไร่ เบื้องต้น.เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 26 พ.ย.2563. ณ.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.(สกต. ร้อยเอ็ด) อ.เกษตรวิสัย โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเธียรชัย พุทธรังสี รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าว วันนี้ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา อนุมัติโครงการและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการหลัก คือ.
1. โครงการประกันรายได้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันตันละ 15,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันตันละ 10,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันตันละ 11,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันตันละ 12,000 บาท ปริมาณไม่เกิน 16 ตัน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564
2. มาตรการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้ชาวนาผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 ได้แก่
(2.1) ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี (ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย 2563 – 29 ก.พ.2564) ชาวนาที่มียุ้งฉางจะได้รับค่าฝากเก็บข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท กรณีสหกรณ์จะได้รับตันละ 1,000 บาท และสมาชิกจะได้รับตันละ 500 บาท
(2.2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 ) โดยสหกรณ์เสียดอกเบี้ยร้อยละ 1.
(2.3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ระยะเวลาดำเนินการ 1 พ.ย. 2563 -31 มี.ค. 2564 ให้ผู้ประกอบการเก็บข้าวไว้ระยะเวลา 2 – 6 เดือน และจะได้รับชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 จะสามารถดูดซับอุปทานในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 7 ล้านตันข้าวเปลือก จะส่งผลให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพ
3. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จะเริ่มเดือน พฤศจิกายน 2563 รัฐช่วยลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีกำลังใจ รัฐบาล จะจ่ายเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรกเบื้องต้น อัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่https://youtu.be/3k1G307xTsUสุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Tiger Post
%d bloggers like this: