ยะลา พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง

พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตงยะลา -พลังมวลชนจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง ตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์
เมื่อเวลา 10.40 น.วันที่ 26 พ.ย.63 ที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมี พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล ผกก.สภ.เบตง พ.ต.ท.อดุลย์ เง๊าะ รอง ผกก.ป.สภ.เบตง พ.ต.ท.ณัฐพล นาคบุตรศรี สวป.สภ.เบตง ร.ต.อ.นิรันดร ทองดำ รอง สวป.สภ.เบตง พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสาพระราชทาน สภ.เบตง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม 200 คน เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี และความร่วมมือ ร่วมใจ มุ่งมั่นทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเบตง กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน ซึ่งกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทำความสะอาด สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง เป็นกิจกรรมตามแนวพระราโชบายที่มุ่งส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อย่างยั่งยืนข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Tiger Post
%d bloggers like this: