จ.มุกดาหาร เตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” Keep soil alive, protect soil biodiversity

จ.มุกดาหาร เตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” Keep soil alive, protect soil biodiversity

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 63 นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้เป็นประธานประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก พ.ศ.2563 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้มีคำสั่งที่ 4984/2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันดินโลก พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะทำงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะทำงาน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และมีกำหนดจัดงานวันดินโลก ของจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ “รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” Keep soil alive, protect soil biodiversity ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณากำหนดการ กิจกรรมในงาน แนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และการเข้าร่วมเสวนาวันดินโลก จังหวัดมุกดาหาร ในหัวข้อ “ดินและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ กับความอยู่ดีกินดีของเกษตรกร”

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: