ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษมอบทุน“กำลังใจคนใฝ่ดี”คนละ 3.000 บาท เด็กปลื้มและสัญญาจะเป็นคนดี

ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษมอบทุน“กำลังใจคนใฝ่ดี”คนละ 3.000 บาท เด็กปลื้มและสัญญาจะเป็นคนดี
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมชั้น 3 สถานพินิจฯจังหวัดศรีสะเกษ ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ

ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมีนายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ สถานพินิจฯจังหวัดศรีสะเกษและนางทัศนี ขจัดมลทิน ที่ปรึกษากรรมการสงเคราะห์ นำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณามอบทุนให้เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสถานพินิจฯศรีสะเกษ จำนวน 8 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองและให้กำลังใจแก่เด็กให้ใฝ่ดีทางการศึกษาให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป
นายพิทักษ์ พันธมาศ ผอ สถานพินิจฯจังหวัดศรีสะเกษกล่าวต่อว่า กรรมการสงเคราะห์ได้ปฏิบัติตามที่อธิบดีกรมพินิจได้เน้นให้สงเคราะห์เด็กฯ ในปัจจัยข้อที่ 2 คือจัดหาทุนการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ จัดหางานหรือกรณีจำเป็นอื่นๆ สถานพินิจฯศรีสะเกษจึงได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะรับทุนการศึกษาตามโครงการ “กำลังใจคนใฝ่ดี” (มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระบบโรงเรียนสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ 7 ข้อคือ 1.ต้องเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งอยู่ในความดูแลของสถานพินิจฯศรีสะเกษที่มีความประพฤติไม่เสียหายร้ายแรง2.เป็นเด็กหรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 3.มีความสำนึกในการกระทำผิด ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น 4.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5. ไม่กระทำผิดซ้ำ ไม่ละเมิดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สถานพินิจฯกำหนดให้ปฏิบัติ 6.ต้องปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ 7.มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นศรัทธาต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนเป็นโครงการ“กำลังใจคนใฝ่ดี” ซึ่งคณะกรรมการสงเคราะห์ได้ใช้เงินจากเงินกองกลางจากการจัดผ้าป่า จำนวน 8 ทุนๆละ 3,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครองและให้กำลังใจแก่เด็กให้ใฝ่ดีทางการศึกษาให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป และก่อนการมอบทุนได้ให้ผู้รับทุนทุกคนกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น ไม่ทำผิดกฎหมาย ไม่ทำผิดศีลธรรมอันดีของสังคม จะมุ่งมั่นตั้งใจศึกษา เล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะกตัญญูต่อบิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และยึดมั่นศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และให้เด็กเยาวชนเซ็นชื่อยืนยันการปฏิญาณตน สร้างความปลาบปลื้มใจให้ผู้ปกครองเด็กที่ได้มาร่วมพิธี ทุกคนบอกว่าต่อไปจะดูแลให้ความสนใจเด็กมากขึ้นจะได้ไม่สร้างปัญหาให้สังคมอีก

***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

Tiger Post
%d bloggers like this: