ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงปัญหาอุปสรรคของโครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

ปลัดจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงปัญหาอุปสรรคของโครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 63 เวลา 11.00 น. คณะสื่อมวลชนขอเข้าพบและขอสัมภาษณ์นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กรณีปัญหาอุปสรรคของโครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยคณะกรรมการวัดศรีมงคลใต้ได้อนุญาตให้แม่ค้าเข้ามาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าบริเวณวัดศรีมงคลใต้มีการนำอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดมุกดาหารมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว หลังจากการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ในปี 2535 ทำให้การค้าขายบริเวณตลาดอินโดจีนคึกคักยิ่งขึ้น ในช่วงปี 2537 – 2542 จึงมีการสร้างตึกแถวตามถนนสำราญชายโขงมีการสร้างตลาดอินโดจีนใต้ดิน เพื่อขยายร้านค้ารองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยี่ยมเยือนเมืองมุกดาหาร ปัจจุบันตลาดอินโดจีนมุกดาหารมีจำนวนผู้ค้าขายประมาณ 300 ราย มีสินค้าจากประเทศเวียดนาม จีน และประเทศไทย รวมทั้งสินค้าจากชุมชน มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมตลาดและจับจ่ายซื้อสินค้าปีละกว่า 1 ล้านคน สภาพของตลาดอินโดจีนมุกดาหารซึ่งเปิดค้าขายมาเป็นเวลานานก็ทำให้ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น แสงสว่างในบริเวณค้าขายไม่เพียงพอ การระบายอากาศไม่เพียงพอ พื้นที่จอดรถไม่เพียงพอ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา ที่นั่งพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัญหาการจราจรบริเวณตลาด ปัญหาการชำรุดเสียหายของโครงสร้างตลาด เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร เพื่อให้ตลาดมีความมั่นคงแข็งแรง ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ค้าขาย เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย

สำหรับ โครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร ใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 โดยทำสัญญากับผู้รับจ้าง เริ่มวันที่ 27 กันยายน 2561 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 6 ตุลาคม 2563 วงเงินในสัญญา 149,950,000 บาท ความคืบหน้าตามแผนงานก่อสร้างประมาณร้อยละ 43 เบิกจ่ายแล้ว 65,528,200 บาท คงเหลือค่าก่อสร้าง 84,421,800 บาท และจะมีการขยายสัญญาออกไปเป็นครั้งที่ 2 อีก เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคหลักหลายอย่าง ทั้งที่ผ่านมามีการใช้บริเวณตลาดอินโดจีนเป็นสถานที่จัดงานแข่งเรือในช่วงออกพรรษาซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี ทำให้การส่งมอบพื้นที่ในการขนวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม่สามารถทำได้ ทำให้เกิดความล่าช้าออกไปอีกระยะหนึ่ง ประกอบกับการส่งมอบพื้นที่ของทางเทศบาลเมืองมุกดาหารไม่สามารถมอบได้ทันทีและมอบได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบริเวณดังกล่าวมีผู้ค้า-ขายจำนวนมากซึ่งการย้ายไปยังที่แห่งใหม่ทำได้ยาก และในปี 2561 – 2562 กับประสบกับอุทกภัยพายุโพดุลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำกัดเซาะตลิ่งบริเวณปากห้วยมุก ซึ่งขณะนี้ก็มีโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยมุก ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างซ่อมแชมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนมุกดาหาร โซนเอ 1 ด้วย และนอกจากนี้ในปี 2563 จังหวัดมุกดาหารยังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นแรงงานต่างด้าว จึงเป็นสาเหตุทำให้โครงการฯเกิดความล่าช้า

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Tiger Post
%d bloggers like this: