ร้อยเอ็ด/… ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพก่อนเข้าตลาดแรงงานให้นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 ปี 2564

ร้อยเอ็ด/…
ส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพก่อนเข้าตลาดแรงงานให้นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ม.3 ปี 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขต 1 , 2 , 3 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายผลดำเนินโครงการและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3 ) ทุกจังหวัด พร้อมกันทั่วประเทศ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:คมกฤช พวงศรีเคน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: