ร้อยเอ็ด/… สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) 101 วัน ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

ร้อยเอ็ด/…
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) 101 วัน ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ผู้เรียนรู้ /ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยคนไทย 4.0 จะต้องธำรงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก

เมื่อเวลา 09.30น วันที่ 2.ธ.ค 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการจัดโครงการพิธีนับถอยหลัง (Countdown) สู่วันการทดสอบระดับชาติ ” 101 วัน สพป.ร้อยเอ็ดเขต 1 มุ่งมั่นร่วมใจ นวัตกรรมก้าวไกล สู่เส้นชัยระดับชาติ (มาตรฐานการศึกษาของชาติ)
โดยมี นายสุกิจ กลางสุข นายปริญญา นวลรักษา และ นางศิริวรรณ พลเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ ประธานเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ทั้ง 7 อำเภอ และนักเรียนโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภารกิจ สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียน พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัด เรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ จึงนับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:คมกฤช พวงศรีเคน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

Tiger Post
%d bloggers like this: